รายงานการมาเรียน

ปีการศึกษา / หรือเลือกจากวันที่


ปีการศึกษา 1/2562
ประจำวันที่ 26 พ.ค. 2562
ระดับชั้น
สาย
ไม่เข้าแถว
หนีเรียน
ขาดเรียน
ลาป่วย
ลากิจ
เข้าร่วมกิจกรรม
ม.1 0 0 0 0 0 0 0
ม.2 0 0 0 0 0 0 0
ม.3 0 0 0 0 0 0 0
ม.4 0 0 0 0 0 0 0
ม.5 0 0 0 0 0 0 0
ม.6 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
0
0
0

Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี