อีเมลครู

หน่วยงาน
อีเมลครู
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
Email
1
นายไพศาล ชนีมาส
ฝ่ายบริหาร
paisaln@srp.ac.th
2
นายประหยัด ไทยเสน
prayad@srp.ac.th
3
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
pistchvisak@srp.ac.th
4
นางเพียงแข ชิตจุ้ย
phiengkae@srp.ac.th
5
นางสาวอรอรุณ มีเพียร
ฝ่ายสนับสนุน
onaroon@srp.ac.th
6
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
patapon@srp.ac.th
7
นางมยุรี แสงสุวรรณ
mayuree@srp.ac.th
8
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
thippayarat@srp.ac.th
9
นางนุสรา ช่างคิด
nusara@srp.ac.th
10
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
kamolpan@srp.ac.th
11
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
khwanta@srp.ac.th
12
นายธนากรณ์ ยีสมัน
thanakorn@srp.ac.th
13
นายสรัช พูลสมบัติ
sarat@srp.ac.th
14
นางสุรัสวดี นิลกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
suratsawadee@srp.ac.th
15
นางปราณี บุญศรี
pranee@srp.ac.th
16
นางสลับศรี เจริญเวช
salubsri@srp.ac.th
17
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
atiroch@srp.ac.th
18
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
warangkhana@srp.ac.th
19
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
salinla@srp.ac.th
20
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
apinun@srp.ac.th
21
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
montira@srp.ac.th
22
นางชมัยพร จันทศรี
chamaiporn@srp.ac.th
23
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
dhawatana@srp.ac.th
24
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
patcharakarn@srp.ac.th
25
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
onsongatit@srp.ac.th
26
นางธิยา ภักดี
tiya@srp.ac.th
27
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
rawiwan@srp.ac.th
28
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
natedaw@srp.ac.th
29
นายสะอารอนิง ดาโอะ
saaroning@srp.ac.th
30
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
pathamawadi@srp.ac.th
31
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
supawan@srp.ac.th
32
นายธนกฤต แก้วทอง
tanakrit@srp.ac.th
33
นางสาวปานตา สุระกำแหง
panta@srp.ac.th
34
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
natthikan@srp.ac.th
35
นายธีรเดช สกุลอ่อน
teeradath@srp.ac.th
36
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
thaweewat@srp.ac.th
37
นายอัยยุบ หลีเส็น
aiyub@srp.ac.th
38
นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด
onnicha@srp.ac.th
39
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
kitima@srp.ac.th
40
นางธนิดา บางรักษ์
kruputhanida@srp.ac.th
41
นายสายชล สุขศรี
saichon@srp.ac.th
42
นางนิธิมา จันทรโชตะ
nitima@srp.ac.th
43
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
supanida@srp.ac.th
44
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
kitayanuta@srp.ac.th
45
นางปุณยนุช หาญธนานนท์
punyanuch@srp.ac.th
46
นางสาวหฤทัย เพชรรัตน์
haruethai@srp.ac.th
47
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
teeranart@srp.ac.th
48
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
thitirat@srp.ac.th
49
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
jutarat@srp.ac.th
50
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
jirapong@srp.ac.th
51
นายสมบัติ ระมัด
sombat@srp.ac.th
52
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
thanisorn@srp.ac.th
53
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
jkwanjai@srp.ac.th
54
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
sudarak@srp.ac.th
55
นางกันยพร ณ อุบล
kanyaporn@srp.ac.th
56
นางสุจิตตรา คงจร
suchittra@srp.ac.th
57
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
massalin@srp.ac.th
58
นางสุธิดา สาระเทพ
sutida@srp.ac.th
59
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
khwanchit@srp.ac.th
60
นางสาวศศิ แก้วไทย
sasi@srp.ac.th
61
นางหทัยทิพย์ ชูทิพย์
hataitip@srp.ac.th
62
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
bussara@srp.ac.th
63
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
wanatpong@srp.ac.th
64
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
sulaikho@srp.ac.th
65
นายวีรยศ เอกรัตน์
weerayot@srp.ac.th
66
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
amporns@srp.ac.th
67
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
prayong@srp.ac.th
68
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
janjira@srp.ac.th
69
นางวนิดา คงอุดหนุน
wanida@srp.ac.th
70
นายวรวัต หนีละ
warawat@srp.ac.th
71
นางอธิตา มีสิทธิ์
athita@srp.ac.th
72
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
sirikanya@srp.ac.th
73
นางชญาภา บุญล้ำ
chayapa@srp.ac.th
74
นางปิยะนาถ คามิ
piyanat@srp.ac.th
75
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
sunisa@srp.ac.th
76
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
laongdaw@srp.ac.th
77
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
navarat@srp.ac.th
78
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
taweesak@srp.ac.th
79
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
patchareepon@srp.ac.th
80
นางพิมผกา จันทร์คง
pimpaka@srp.ac.th
81
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
supaluk@srp.ac.th
82
นายปิยบุตร สุขเอียด
piyabut@srp.ac.th
83
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
annawong@srp.ac.th
84
นางกาญจนา ปลอดจินดา
kanjana@srp.ac.th
85
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
rangsinee@srp.ac.th
86
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
tunvalai@srp.ac.th
87
นางอภิรักษ์ ลบถม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
apirak@srp.ac.th
88
นางกนกวรรณ จันทภาโส
kanokwan@srp.ac.th
89
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
katsinee@srp.ac.th
90
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
chaloemwong@srp.ac.th
91
นางมนพร เหมทานนท์
monnaporn@srp.ac.th
92
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
pitinan@srp.ac.th
93
นางภัทรพร ช่วยชนะ
pattaraporn@srp.ac.th
94
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
kannika@srp.ac.th
95
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
jinjutha@srp.ac.th
96
นายมนตรี แก้วโสภาค
montree@srp.ac.th
97
นางคนองนิจ มากขุนทด
kanongnit@srp.ac.th
98
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
amornrat@srp.ac.th
99
นายสิรภพ ใสสะอาด
siraphop@srp.ac.th
100
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
thidaporn@srp.ac.th
101
นางวรรณา นุ่นชูผล
wanna@srp.ac.th
102
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
pattama@srp.ac.th
103
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
chacreepat@srp.ac.th
104
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
nipaporn@srp.ac.th
105
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
alisa@srp.ac.th
106
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
sunisa626@srp.ac.th
107
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
wanwilai@srp.ac.th
108
นายอภิชาติ อุปการ
apichart@srp.ac.th
109
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
pattaraporn_c@srp.ac.th
110
นางสาวภัทรา คำดา
pattra@srp.ac.th
111
นายอุดร แก้ววิรัตน์
oudon@srp.ac.th
112
นายชาตรี ชูโลก
chatree@srp.ac.th
113
นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
peerapat@srp.ac.th
114
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
nirun@srp.ac.th
115
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
tussanee@srp.ac.th
116
นายกัญกฤษเขม แดนที่
patdramaa11@srp.ac.th
117
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
chomsiri@srp.ac.th
118
นางสาววาสนา ศรีราชยา
wasana@srp.ac.th
119
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
onusa@srp.ac.th
120
นางสาวทิพกฤษตา ฤทธิ์บุญ
thipkrista@srp.ac.th
121
นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรี
natjirat@srp.ac.th
122
นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
pongporn@srp.ac.th
123
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
wanwimon@srp.ac.th
124
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
attawit@srp.ac.th
125
นายมานะ พัดเคี่ยม
mana@srp.ac.th
126
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
yupin@srp.ac.th
127
นางสาวณิชกุล ปลวัชร
nichakul@srp.ac.th
128
นายเชาว์ ชัยณรงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
chao@srp.ac.th
129
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
pratak@srp.ac.th
130
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
sfasfasf@srp.ac.th
131
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
junthira@srp.ac.th
132
นางสาวพรทิพย์ เกิดแก้ว
porntipk@srp.ac.th
133
นายพิศูจน์ อาจสุข
ลูกจ้างประจำ
pisood@srp.ac.th
134
นายไพฑูรย์ ชัยแป้น
paitoon@srp.ac.th
135
นางจรรยา จิญกาจันทร์
janyaji@srp.ac.th
136
นางผ่องศรี ธานีวงศ์
phongsri@srp.ac.th
137
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว
saowanees@srp.ac.th
138
นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
sirikanya_tata@srp.ac.th
139
นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
siriluck@srp.ac.th
140
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
thapanat@srp.ac.th
141
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
aratchamol@srp.ac.th
142
นายบริสุทธิ์ หนูแก้ว
borisut@srp.ac.th
143
นางสาวจันทรา บัวสม
juntrab@srp.ac.th
144
นางสโรชินี ภิรอด
sarochinee@srp.ac.th
145
นางกุหลาบ นิจผล
kularb@srp.ac.th
146
นางสันสนีย์ จอง
sansanee@srp.ac.th
147
นางอุดมพร เสนยิ้ม
udomporn@srp.ac.th
148
นางเรณู มานะจิตต์
renu@srp.ac.th
149
นายก่อกิจ โกวิทกุล
koekit@srp.ac.th
150
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
mananya@srp.ac.th
151
นางนิรมล พรหมแพทย์
niramol@srp.ac.th
152
นายสุรชัย ยวงทอง
surachai@srp.ac.th
153
นายสุธน ภักดี
suthon@srp.ac.th
154
นางสาวอารยา อาจสุข
araya@srp.ac.th
155
นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
kornkanok@srp.ac.th
156
นางสาวภัทรสุดา ทับแก้ว
patsuda@srp.ac.th
157
นางสาวศศิกานต์ สุเวช
sasikan@srp.ac.th
158
นายธเนษฐ ศรีภักดี
thanet@srp.ac.th
159
นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
wanpanwipa@srp.ac.th
160
นางสาวเสาวรส รุ่งแดง
saowaroj@srp.ac.th
161
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
waraporn@srp.ac.th
162
นางสาวอาทิตยา ถูระวัน
artitya@srp.ac.th
163
นางชนิดา แก้วคง
chanida@srp.ac.th
164
นายจำแลง สังข์ทวีรัตน์
165
นายนรินทร์ นาวารัตน์
166
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
167
นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
pansa@srp.ac.th
168
นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
pichamon@srp.ac.th
169
นายภูเมธ ช่วยนาเขต
poohmet@srp.ac.th
170
นายวัชราพงศ์ กลับวิหค
171
นายจรัล คัมภีร์ภัทร
charan@srp.ac.th
172
นายทนง ศรีมหาวโร
tanong@srp.ac.th
173
นางสาวพรทิพย์ กาญจนะ
porntip@srp.ac.th
174
นางสาวมลิสา จันทร์สว่าง
malisa@srp.ac.th
175
นายเดชาธร ปริปุญญพาสน์
dachatorn@srp.ac.th
176
นายกัลยา แผ้วชนะ
177
นางสาวจีราวรรณ นามสนธิ์
178
นางสาวเสาวภา รุ่งเรือง
179
นายสิริพงษ์ แสงเดช
siripong@srp.ac.th
180
นางสาวมณีกาญจน์ เสรีสุววรณกิจ
maneegan@srp.ac.th
181
นายจักรพงษ์ สรการ
182
นางสาวสุธิดา ราชรักษ์
rascharak@srp.ac.th@srp.ac.th
183
นางสาวพรรณธิภา ศฤงคาร
phantipa@srp.ac.th
184
นายกิตติศักดิ์ วงศ์ฤทธิ์
185
นางสาวจินตนาท มากชิต
jinthanath@srp.ac.th
186
นางสาววิไลลักษณ์ อินทวงศ์
vilailuk@srp.ac.th
187
นางสาวหฤทัย แสงอาวุธ
haruthai@srp.ac.th
188
นายนันทวิทย์ นิลทจันทร์
189
นายบริสุทธิ์ แซ่เล้า
190
นางสาว สิริพร สมจิตร์
191
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
Email