รายชื่อครูรายชื่อนักเรียน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
Email
1
นางสมร เผือกเดช
ฝ่ายบริหาร
samorn@srp.ac.th
2
นายไพศาล ชนีมาส
ฝ่ายบริหาร
paisaln@srp.ac.th
3
นายประหยัด ไทยเสน
ฝ่ายบริหาร
prayad@srp.ac.th
4
นางอรนุตร บัวหยู่
ฝ่ายบริหาร
orranud@srp.ac.th
5
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
ฝ่ายบริหาร
pistchvisak@srp.ac.th
6
นางลมัย สังขนิตย์
ฝ่ายสนับสนุน
lamai@srp.ac.th
7
นางอรอรุณ มีเพียร
ฝ่ายสนับสนุน
onaroon@srp.ac.th
8
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
ฝ่ายสนับสนุน
amporn@srp.ac.th
9
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
ฝ่ายสนับสนุน
nuntka@srp.ac.th
10
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
ฝ่ายสนับสนุน
patapon@srp.ac.th
11
นางมยุรี แสงสุวรรณ
ฝ่ายสนับสนุน
mayuree@srp.ac.th
12
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
ฝ่ายสนับสนุน
thippayarat@srp.ac.th
13
นางนุสรา ช่างคิด
ฝ่ายสนับสนุน
nusara@srp.ac.th
14
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
ฝ่ายสนับสนุน
kamolpan@srp.ac.th
15
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
ฝ่ายสนับสนุน
sasitorn@srp.ac.th
16
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ฝ่ายสนับสนุน
khwanta@srp.ac.th
17
นายธนากรณ์ ยีสมัน
ฝ่ายสนับสนุน
thanakorn@srp.ac.th
18
นางเกสร ช่วยนุกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
kesorn@srp.ac.th
19
นางถนอม ชูเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
pamcho1@srp.ac.th
20
นางสุรัสวดี นิลกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
suratsawadee@srp.ac.th
21
นางปราณี บุญศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
pranee@srp.ac.th
22
นางศรีสุดา พยัคฆา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
srisuda@srp.ac.th
23
นางสลับศรี เจริญเวช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
salubsri@srp.ac.th
24
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
atiroch@srp.ac.th
25
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
warangkhana@srp.ac.th
26
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
salinla@srp.ac.th
27
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
apinun@srp.ac.th
28
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
kittipong@srp.ac.th
29
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
montira@srp.ac.th
30
นางชมัยพร จันทศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
chamaiporn@srp.ac.th
31
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
dhawatana@srp.ac.th
32
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
patcharakarn@srp.ac.th
33
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
onsongatit@srp.ac.th
34
นางธิยา ภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
tiya@srp.ac.th
35
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
rawiwan@srp.ac.th
36
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
natedaw@srp.ac.th
37
นายสะอารอนิง ดาโอะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
saaroning@srp.ac.th
38
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
pathamawadi@srp.ac.th
39
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
supawan@srp.ac.th
40
นายธนกฤต แก้วทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
tanakrit@srp.ac.th
41
นางสาวปานตา สุระกำแหง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
panta@srp.ac.th
42
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
natthikan@srp.ac.th
43
นายธีรเดช สกุลอ่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
teeradath@srp.ac.th
44
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
thaweewat@srp.ac.th
45
นายอัยยุบ หลีเส็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
aiyub@srp.ac.th
46
นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
onnicha@srp.ac.th
47
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
48
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
49
นางธนิดา บางรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
50
นายสายชล สุขศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
51
นางนิธิมา จันทรโชตะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
52
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
53
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
54
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
teeranart@srp.ac.th
55
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
thitirat@srp.ac.th
56
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jutarat@srp.ac.th
57
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
benjamart@srp.ac.th
58
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jirapong@srp.ac.th
59
นายสมบัติ ระมัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sombat@srp.ac.th
60
นางสุภลักษณ์ วรรณนุช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
supaluck@srp.ac.th
61
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
thanisorn@srp.ac.th
62
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jkwanjai@srp.ac.th
63
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sudarak@srp.ac.th
64
นางกันยพร ณ อุบล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
kanyaporn@srp.ac.th
65
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
suchittra@srp.ac.th
66
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
massalin@srp.ac.th
67
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sudaratsiri@srp.ac.th
68
นางสุธิดา สาระเทพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sutida@srp.ac.th
69
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
khwanchit@srp.ac.th
70
นางสาวศศิ แก้วไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sasi@srp.ac.th
71
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
hataitip@srp.ac.th
72
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bussara@srp.ac.th
73
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
wanatpong@srp.ac.th
74
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sulaikho@srp.ac.th
75
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
kittisin@srp.ac.th
76
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
amporns@srp.ac.th
77
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
prayong@srp.ac.th
78
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
janjira@srp.ac.th
79
นางวนิดา คงอุดหนุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
wanida@srp.ac.th
80
นายวรวัต หนีละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
warawat@srp.ac.th
81
นางอธิตา มีสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
athita@srp.ac.th
82
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sirikanya@srp.ac.th
83
นางชญาภา บุญล้ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
chayapa@srp.ac.th
84
นางปิยะนาถ คามิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
piyanat@srp.ac.th
85
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sunisa@srp.ac.th
86
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
laongdaw@srp.ac.th
87
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
navarat@srp.ac.th
88
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
taweesak@srp.ac.th
89
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
patchareepon@srp.ac.th
90
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
munliga@srp.ac.th
91
นางพิมผกา จันทร์คง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
pimpaka@srp.ac.th
92
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
supaluk@srp.ac.th
93
นายปิยบุตร สุขเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
piyabut@srp.ac.th
94
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
annawong@srp.ac.th
95
นางกาญจนา ปลอดจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
kanjana@srp.ac.th
96
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
rangsinee@srp.ac.th
97
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
tunvalai@srp.ac.th
98
นางสุวลี ประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
suvalee@srp.ac.th
99
นางอภิรักษ์ ลบถม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
apirak@srp.ac.th
100
นางกนกวรรณ จันทภาโส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kanokwan@srp.ac.th
101
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
katsinee@srp.ac.th
102
นางสุรีย์พร ยุติธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
sureeporn@srp.ac.th
103
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
chaloemwong@srp.ac.th
104
นางมนพร เหมทานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
monnaporn@srp.ac.th
105
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
pitinan@srp.ac.th
106
นางภัทรพร ช่วยชนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
pattaraporn@srp.ac.th
107
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kannika@srp.ac.th
108
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
jinjutha@srp.ac.th
109
นายมนตรี แก้วโสภาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
montree@srp.ac.th
110
นางคนองนิจ มากขุนทด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kanongnit@srp.ac.th
111
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
amornrat@srp.ac.th
112
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
thidaporn@srp.ac.th
113
นางวรรณา นุ่นชูผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
wanna@srp.ac.th
114
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattama@srp.ac.th
115
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
chacreepat@srp.ac.th
116
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
chanidapha@srp.ac.th
117
นายรัฐพร ชูพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
rattaporn@srp.ac.th
118
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
nipaporn@srp.ac.th
119
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
alisa@srp.ac.th
120
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
sunisa626@srp.ac.th
121
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
wanwilai@srp.ac.th
122
นายอภิชาติ อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
apichart@srp.ac.th
123
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattaraporn_c@srp.ac.th
124
นางสาวภัทรา คำดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattra@srp.ac.th
125
นายอุดร แก้ววิรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
oudon@srp.ac.th
126
นางกนกนิจ กิจคาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
kanoknis@srp.ac.th
127
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
nirun@srp.ac.th
128
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
tussanee@srp.ac.th
129
นายกัญกฤษเขม แดนที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
patdramaa11@srp.ac.th
130
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
chomsiri@srp.ac.th
131
นางสาววาสนา ศรีราชยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
wasana@srp.ac.th
132
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
onusa@srp.ac.th
133
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
pongporn@srp.ac.th
134
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ubonrat@srp.ac.th
135
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
wanwimon@srp.ac.th
136
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
attawit@srp.ac.th
137
นายมานะ พัดเคี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
mana@srp.ac.th
138
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
yupin@srp.ac.th
139
นางสาวณิชกุล ปลวัชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
nichakul@srp.ac.th
140
นายเชาว์ ชัยณรงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
chao@srp.ac.th
141
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
pratak@srp.ac.th
142
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
sfasfasf@srp.ac.th
143
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
junthira@srp.ac.th
144
นายกัลยา แผ้วชนะ
ลูกจ้างประจำ
kanlaya@srp.ac.th
145
นายสุเมธ ศรีภักดี
ลูกจ้างประจำ
sumate@srp.ac.th
146
นายพิศูจน์ อาจสุข
ลูกจ้างประจำ
pisood@srp.ac.th
147
นายไพฑูรย์ ชัยแป้น
ลูกจ้างประจำ
paitoon@srp.ac.th
148
นางจรรยา จิญกาจันทร์
ลูกจ้างประจำ
janyaji@srp.ac.th
149
นางผ่องศรี ธานีวงศ์
ลูกจ้างประจำ
phongsri@srp.ac.th
150
นายเอนก นวลมังสอ
ลูกจ้างประจำ
anake@srp.ac.th
151
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว
saowanees@srp.ac.th
152
นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
ลูกจ้างชั่วคราว
sirikanya_tata@srp.ac.th
153
นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
siriluck@srp.ac.th
154
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
ลูกจ้างชั่วคราว
thapanat@srp.ac.th
155
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
aratchamol@srp.ac.th
156
นายบริสุทธิ์ หนูแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
borisut@srp.ac.th
157
นางสาวจันทรา บัวสม
ลูกจ้างชั่วคราว
juntrab@srp.ac.th
158
นางสโรชินี ภิรอด
ลูกจ้างชั่วคราว
sarochinee@srp.ac.th
159
นางกุหลาบ นิจผล
ลูกจ้างชั่วคราว
kularb@srp.ac.th
160
นางสันสนีย์ จอง
ลูกจ้างชั่วคราว
sansanee@srp.ac.th
161
นางอุดมพร เสนยิ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
udomporn@srp.ac.th
162
นางเรณู มานะจิตต์
ลูกจ้างชั่วคราว
renu@srp.ac.th
163
นายก่อกิจ โกวิทกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
koekit@srp.ac.th
164
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
mananya@srp.ac.th
165
นางนิรมล พรหมแพทย์
ลูกจ้างชั่วคราว
niramol@srp.ac.th
166
นายสุรชัย ยวงทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
surachai@srp.ac.th
167
นายสุธน ภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
suthon@srp.ac.th
168
นางสาวอารยา อาจสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
araya@srp.ac.th
169
นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
ลูกจ้างชั่วคราว
kornkanok@srp.ac.th
170
นางสาวภัทรสุดา ทับแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
patsuda@srp.ac.th
171
นางสาวศศิกานต์ สุเวช
ลูกจ้างชั่วคราว
sasikan@srp.ac.th
172
นายธเนษฐ ศรีภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
thanet@srp.ac.th
173
นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
ลูกจ้างชั่วคราว
wanpanwipa@srp.ac.th
174
นางสาวเสาวรส รุ่งแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
saowaroj@srp.ac.th
175
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว
waraporn@srp.ac.th
176
นางสาวอาทิตยา ถูระวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
artitya@srp.ac.th
177
นางกาญจนา ธิมากุล
ลูกจ้างชั่วคราว
kanjanatimakul@srp.ac.th
178
นางชนิดา แก้วคง
ลูกจ้างชั่วคราว
chanida@srp.ac.th
179
นางสาวอภัสรา นุ้ยน้อย
ลูกจ้างชั่วคราว
apusara@srp.ac.th
180
นายจำแลง สังข์ทวีรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
181
นายนรินทร์ นาวารัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
182
นางสาวอาธิศรา รักบำรุง
ลูกจ้างชั่วคราว
artisara@srp.ac.th
183
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
ลูกจ้างชั่วคราว
184
นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
ลูกจ้างชั่วคราว
pansa@srp.ac.th
185
นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
pichamon@srp.ac.th
186
นายภูเมศร์ ช่วยนาเขต
ลูกจ้างชั่วคราว
poohmet@srp.ac.th
187
นายสุธีร์ เรือนไทย
ลูกจ้างชั่วคราว
188
นายบุญญฤทธิ์ ใจดี
ลูกจ้างชั่วคราว
189
นายวัชราพงศ์ กลับวิหค
ลูกจ้างชั่วคราว
190
นายจรัล คัมภีร์ภัทร
ลูกจ้างชั่วคราว
191
นายทนง ศรีมหาวโร
ลูกจ้างชั่วคราว
192
นางสาวพรทิพย์ กาญจนะ
ลูกจ้างชั่วคราว
193
นางสาวมลิสา จันทร์สว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว
malisa@srp.ac.th
194
นายเดชาธร ปริปุญญพาสน์
ลูกจ้างชั่วคราว
dachatorn@srp.ac.th
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
Email