สื่อการสอน

ภาคเรียน
ปีการศึกษา
หรือเลือกประเภท
หรือระบุคำค้นหา

จำนวน 1,300 รายการ

สื่อการสอน ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ชื่อสื่อการสอน
ลำดับ
 ชื่อสื่อ
 ชื่อครู
ประเภท
ม.
1
 นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
PowerPoint
1
2
 นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
PowerPoint
1
3
 นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
PowerPoint
1
4
 นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
PowerPoint
1
5
 นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
PowerPoint
1
6
 นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
PowerPoint
1
7
 นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
PowerPoint
1
8
 นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
PowerPoint
1
9
 นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
PowerPoint
1
10
 นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
PowerPoint
1
11
 นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
เว็บไซต์
5
12
 นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
เว็บไซต์
6
13
 นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
เว็บไซต์
2
14
 นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
YouTube
3
15
 นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
VDO
5
16
 นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
PowerPoint
6
17
 นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
Google Slide
2
18
 นางสุจิตตรา คงจร
VDO
3
19
 นางสุจิตตรา คงจร
web application
3
20
 นางสุจิตตรา คงจร
PowerPoint
3
ลำดับ
 ชื่อสื่อ
 ชื่อครู
ประเภท
ม.