สถิติการใช้สื่อการสอน

ภาคเรียน
ปีการศึกษา


ปีการศึกษา 2/2564

สื่อการสอน
ลำดับ
กลุ่มสาระ
จำนวนครู
ผลิตเอง
คิดเป็นร้อยละ
จัดหามา
คิดเป็นร้อยละ
รวม
1
ฝ่ายสนับสนุน
9
-
-
-
-
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
33
1
100.00
-
-
1
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19
-
-
-
-
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21
-
-
-
-
5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13
9
90.00
1
10.00
10
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14
-
-
-
-
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8
-
-
-
-
8
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
6
-
-
-
-
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5
-
-
-
-
10
ลูกจ้างชั่วคราว
55
-
-
-
-
รวมทั้งสิ้น
183
10
90.91
1
9.09
11