รายชื่อครู


เลือก
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
Email
1
1001
นางสมร เผือกเดช
ฝ่ายบริหาร
samorn@srp.ac.th
2
1002
นายวิเศษ วรรณศรี
ฝ่ายบริหาร
wises@srp.ac.th
3
1004
นายนฤชาติ สุวรรณพร
ฝ่ายบริหาร
naruechart@srp.ac.th
4
1007
นายไพศาล ชนีมาส
ฝ่ายบริหาร
paisaln@srp.ac.th
5
1008
นายประหยัด ไทยเสน
ฝ่ายบริหาร
prayad@srp.ac.th
6
0901
นางลมัย สังขนิตย์
ฝ่ายสนับสนุน
lamai@srp.ac.th
7
0902
นางอรอรุณ มีเพียร
ฝ่ายสนับสนุน
onaroon@srp.ac.th
8
0903
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
ฝ่ายสนับสนุน
amporn@srp.ac.th
9
0905
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
ฝ่ายสนับสนุน
nuntka@srp.ac.th
10
0908
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
ฝ่ายสนับสนุน
patapon@srp.ac.th
11
0909
นางมยุรี แสงสุวรรณ
ฝ่ายสนับสนุน
mayuree@srp.ac.th
12
0914
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
ฝ่ายสนับสนุน
thippayarat@srp.ac.th
13
0915
นางนุสรา ช่างคิด
ฝ่ายสนับสนุน
nusara@srp.ac.th
14
0916
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
ฝ่ายสนับสนุน
kamolpan@srp.ac.th
15
0917
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
ฝ่ายสนับสนุน
sasitorn@srp.ac.th
16
0918
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ฝ่ายสนับสนุน
khwanta@srp.ac.th
17
0301
นางเกสร ช่วยนุกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
kesorn@srp.ac.th
18
0303
นางถนอม ชูเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
pamcho1@srp.ac.th
19
0304
นางสุรัสวดี นิลกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
suratsawadee@srp.ac.th
20
0307
นางปราณี บุญศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
pranee@srp.ac.th
21
0314
นางศรีสุดา พยัคฆา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
srisuda@srp.ac.th
22
0317
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
suwaree@srp.ac.th
23
0319
นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
chutima@srp.ac.th
24
0320
นางสลับศรี เจริญเวช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
salubsri@srp.ac.th
25
0321
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
atiroch@srp.ac.th
26
0322
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
warangkhana@srp.ac.th
27
0323
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
salinla@srp.ac.th
28
0324
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
apinun@srp.ac.th
29
0325
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
kittipong@srp.ac.th
30
0326
นางสาวมลธิรา สมคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
montira@srp.ac.th
31
0327
นางชมัยพร จันทศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
chamaiporn@srp.ac.th
32
0328
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
dhawatana@srp.ac.th
33
0329
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
patcharakarn@srp.ac.th
34
0330
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
onsongatit@srp.ac.th
35
0331
นางธิยา ภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
tiya@srp.ac.th
36
0333
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
rawiwan@srp.ac.th
37
0335
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
natedaw@srp.ac.th
38
0337
นายสะอารอนิง ดาโอะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
saaroning@srp.ac.th
39
0338
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
pathamawadi@srp.ac.th
40
0339
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
supawan@srp.ac.th
41
0340
นายธนกฤต แก้วทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
tanakrit@srp.ac.th
42
0341
นางสาวปานตา สุระกำแหง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
panta@srp.ac.th
43
0342
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
natthikan@srp.ac.th
44
0343
นายธีรเดช สกุลอ่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
teeradath@srp.ac.th
45
0804
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
teeranart@srp.ac.th
46
0805
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
thitirat@srp.ac.th
47
0806
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jutarat@srp.ac.th
48
0809
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
benjamart@srp.ac.th
49
0810
นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
piyanoot@srp.ac.th
50
0811
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jirapong@srp.ac.th
51
0814
นายสมบัติ ระมัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sombat@srp.ac.th
52
0818
นางเสริมศิริ ชูประจง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sermsiri@srp.ac.th
53
0822
นางสุภลักษณ์ วรรณนุช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
supaluck@srp.ac.th
54
0825
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
thanisorn@srp.ac.th
55
0826
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jkwanjai@srp.ac.th
56
0827
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sudarak@srp.ac.th
57
0828
นางกันยพร ณ อุบล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
kanyaporn@srp.ac.th
58
0829
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
suchittra@srp.ac.th
59
0830
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
massalin@srp.ac.th
60
0831
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sudaratsiri@srp.ac.th
61
0832
นางสุธิดา สาระเทพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sutida@srp.ac.th
62
0833
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
khwanchit@srp.ac.th
63
0834
นางจุฬาลักษณ์ จันจรัสศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
chulaluk_j@srp.ac.th
64
0835
นางสาวศศิ แก้วไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sasi@srp.ac.th
65
0838
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
hataitip@srp.ac.th
66
0839
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bussara@srp.ac.th
67
0840
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
wanatpong@srp.ac.th
68
0201
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
kittisin@srp.ac.th
69
0206
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
amporns@srp.ac.th
70
0208
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
prayong@srp.ac.th
71
0217
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
janjira@srp.ac.th
72
0218
นางวนิดา คงอุดหนุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
wanida@srp.ac.th
73
0219
นายวรวัต หนีละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
warawat@srp.ac.th
74
0220
นางอธิตา มีสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
athita@srp.ac.th
75
0221
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sirikanya@srp.ac.th
76
0222
นางชญาภา บุญล้ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
chayapa@srp.ac.th
77
0224
นางปิยะนาถ คามิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
piyanat@srp.ac.th
78
0225
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sunisa@srp.ac.th
79
0226
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
laongdaw@srp.ac.th
80
0227
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
navarat@srp.ac.th
81
0228
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
taweesak@srp.ac.th
82
0229
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
patchareepon@srp.ac.th
83
0230
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
munliga@srp.ac.th
84
0231
นางพิมผกา จันทร์คง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
pimpaka@srp.ac.th
85
0232
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
supaluk@srp.ac.th
86
0233
นายปิยบุตร สุขเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
piyabut@srp.ac.th
87
0234
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
annawong@srp.ac.th
88
0235
นางกาญจนา ปลอดจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
kanjana@srp.ac.th
89
0236
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
rangsinee@srp.ac.th
90
0106
นางสุวลี ประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
suvalee@srp.ac.th
91
0111
นางอภิรักษ์ ลบถม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
apirak@srp.ac.th
92
0116
นางภัทรียา อินทรทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
phattareeya@srp.ac.th
93
0117
นางกนกวรรณ จันทภาโส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kanokwan@srp.ac.th
94
0118
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
katsinee@srp.ac.th
95
0119
นางสุรีย์พร ยุติธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
sureeporn@srp.ac.th
96
0120
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
chaloemwong@srp.ac.th
97
0121
นางมนพร เหมทานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
monnaporn@srp.ac.th
98
0122
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
pitinan@srp.ac.th
99
0123
นางภัทรพร ช่วยชนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
pattaraporn@srp.ac.th
100
0124
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kannika@srp.ac.th
101
0125
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
jinjutha@srp.ac.th
102
0126
นายมนตรี แก้วโสภาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
montree@srp.ac.th
103
0127
นางคนองนิจ มากขุนทด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kanongnit@srp.ac.th
104
0128
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
amornrat@srp.ac.th
105
0404
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
thidaporn@srp.ac.th
106
0414
นางวรรณา นุ่นชูผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
wanna@srp.ac.th
107
0422
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattama@srp.ac.th
108
0425
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
chacreepat@srp.ac.th
109
0426
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
chanidapha@srp.ac.th
110
0427
นายรัฐพร ชูพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
rattaporn@srp.ac.th
111
0428
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
nipaporn@srp.ac.th
112
0430
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
alisa@srp.ac.th
113
0431
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
sunisa626@srp.ac.th
114
0432
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
wanwilai@srp.ac.th
115
0433
นายอภิชาติ อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
apichart@srp.ac.th
116
0434
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattaraporn_c@srp.ac.th
117
0435
นางสาวภัทรา คำดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattra@srp.ac.th
118
0501
นางกนกนิจ กิจคาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
kanoknis@srp.ac.th
119
0503
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
nirun@srp.ac.th
120
0504
นางพัชนีภรณ์ สิงหบุญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
peepat@srp.ac.th
121
0507
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
tussanee@srp.ac.th
122
0508
นายกิตติพัฒน์ แดนที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
patdramaa11@srp.ac.th
123
0509
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
chomsiri@srp.ac.th
124
0510
นางสาววาสนา ศรีราชยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
wasana@srp.ac.th
125
0603
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
pongporn@srp.ac.th
126
0604
นายทนง ศรีมหาวโร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
tanong@srp.ac.th
127
0606
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ubonrat@srp.ac.th
128
0608
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
wanwimon@srp.ac.th
129
0609
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
attawit@srp.ac.th
130
0610
นายมานะ พัดเคี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
mana@srp.ac.th
131
0611
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
yupin@srp.ac.th
132
0612
นางสาวณิชกุล ปลวัชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
nichakul@srp.ac.th
133
0702
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
kitima@srp.ac.th
134
0705
นายเชาว์ ชัยณรงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
chao@srp.ac.th
135
0709
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
pratak@srp.ac.th
136
0712
นางเพ็ญประไพ จอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
phenpraphai@srp.ac.th
137
0713
นางภัทริน รอดเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
patarin@srp.ac.th
138
0717
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
suraruk@srp.ac.th
139
0722
นางธนิดา บางรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
kruputhanida@srp.ac.th
140
0723
นายสายชล สุขศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
saichon@srp.ac.th
141
0724
นางนฤมล เทโหปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
narumol@srp.ac.th
142
0725
นางนิธิมา จันทรโชตะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
nitima@srp.ac.th
143
0726
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
supanida@srp.ac.th
144
0728
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
sfasfasf@srp.ac.th
145
0729
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
kitayanuta@srp.ac.th
146
01
นายกัลยา แผ้วชนะ
ลูกจ้างประจำ
kanlaya@srp.ac.th
147
02
นายสุเมธ ศรีภักดี
ลูกจ้างประจำ
sumate@srp.ac.th
148
04
นายพิศูจน์ อาจสุข
ลูกจ้างประจำ
pisood@srp.ac.th
149
06
นายไพฑูรย์ ชัยแป้น
ลูกจ้างประจำ
paitoon@srp.ac.th
150
09
นางจรรยา จิญกาจันทร์
ลูกจ้างประจำ
janyaji@srp.ac.th
151
11
นางผ่องศรี ธานีวงศ์
ลูกจ้างประจำ
phongsri@srp.ac.th
152
12
นายเอนก นวลมังสอ
ลูกจ้างประจำ
anake@srp.ac.th
153
001
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว
saowanees@srp.ac.th
154
002
นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
ลูกจ้างชั่วคราว
sirikanya_tata@srp.ac.th
155
003
นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
siriluck@srp.ac.th
156
004
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
ลูกจ้างชั่วคราว
thapanat@srp.ac.th
157
007
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
aratchamol@srp.ac.th
158
008
นายบริสุทธิ์ หนูแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
borisut@srp.ac.th
159
009
นางสาวจันทรา บัวสม
ลูกจ้างชั่วคราว
juntrab@srp.ac.th
160
014
นางสโรชินี ภิรอด
ลูกจ้างชั่วคราว
sarochinee@srp.ac.th
161
017
นางกุหลาบ นิจผล
ลูกจ้างชั่วคราว
kularb@srp.ac.th
162
018
นางสันสนีย์ จอง
ลูกจ้างชั่วคราว
sansanee@srp.ac.th
163
019
นางอุดมพร เสนยิ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
udomporn@srp.ac.th
164
026
นายมาลีกี เสือนิล
ลูกจ้างชั่วคราว
maleegee@srp.ac.th
165
039
นางเรณู มานะจิตต์
ลูกจ้างชั่วคราว
renu@srp.ac.th
166
041
นางมาลิสา จันทร์สว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว
malisa@srp.ac.th
167
049
นายก่อกิจ โกวิทกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
koekit@srp.ac.th
168
058
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
mananya@srp.ac.th
169
059
นางนิรมล พรหมแพทย์
ลูกจ้างชั่วคราว
niramol@srp.ac.th
170
060
นายสุรชัย ยวงทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
surachai@srp.ac.th
171
064
นายสุธน ภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
suthon@srp.ac.th
172
066
นางสาวอารยา อาจสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
araya@srp.ac.th
173
072
นางสาวศศิธร ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
sasithon@srp.ac.th
174
074
นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
ลูกจ้างชั่วคราว
kornkanok@srp.ac.th
175
076
นางสาวปิยะพร ตันติตระกูลไชยา
ลูกจ้างชั่วคราว
piyaporn@srp.ac.th
176
078
นายจักรพงศ์ โชครักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
chakkapong@srp.ac.th
177
082
นางสาวภัทรสุดา ทับแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
patsuda@srp.ac.th
178
092
นางสาวศศิกานต์ สุเวช
ลูกจ้างชั่วคราว
sasikan@srp.ac.th
179
093
นางสาวนาถยา ศิริทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
nadtaya@srp.ac.th
180
111
นายธเนษฐ ศรีภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
thanet@srp.ac.th
181
112
นายสนธยา ชุมสมุย
ลูกจ้างชั่วคราว
sontaya@srp.ac.th
182
118
นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
siriwan@srp.ac.th
183
120
นางสาวประทุมวรรณ ผ่องแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
pratoomwan@srp.ac.th
184
121
นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
ลูกจ้างชั่วคราว
wanpanwipa@srp.ac.th
185
126
นางสาวเสาวรส รุ่งแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
saowaroj@srp.ac.th
186
127
นางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
thapani@srp.ac.th
187
128
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว
waraporn@srp.ac.th
188
130
นางสาวรพีพรรณ จันทร์คง
ลูกจ้างชั่วคราว
rapeepun@srp.ac.th
189
132
นางสาวอาทิตยา ถูระวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
artitya@srp.ac.th
190
137
นางสาวประไพพร ไทยประยูร
ลูกจ้างชั่วคราว
prapaiporn@srp.ac.th
191
138
นางกาญจนา ธิมากุล
ลูกจ้างชั่วคราว
kanjanatimakul@srp.ac.th
192
139
นางชนิดา แก้วคง
ลูกจ้างชั่วคราว
chanida@srp.ac.th
193
140
นางสาวอภัสรา นุ้ยน้อย
ลูกจ้างชั่วคราว
apusara@srp.ac.th
194
142
นายธรรมนูญ แก้วล้อมวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
195
143
นายจำแลง สังข์ทวีรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
196
144
นายนรินทร์ นาวารัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
197
145
นายอานัส ศรากร
ลูกจ้างชั่วคราว
198
146
นางสาวอาธิศรา รักบำรุง
ลูกจ้างชั่วคราว
199
147
นายภานุวัฒน์ จิตรภิรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว
200
149
นางพรพรรณ คเชนเนียม
ลูกจ้างชั่วคราว
201
150
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
ลูกจ้างชั่วคราว
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี