รายชื่อครู


เลือก
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
Email
1
1001
นางสมร เผือกเดช
ฝ่ายบริหาร
samorn@srp.ac.th
2
1007
นายไพศาล ชนีมาส
ฝ่ายบริหาร
paisaln@srp.ac.th
3
1008
นายประหยัด ไทยเสน
ฝ่ายบริหาร
prayad@srp.ac.th
4
1009
นางอรนุตร บัวหยู่
ฝ่ายบริหาร
orranud@srp.ac.th
5
1010
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
ฝ่ายบริหาร
pistchvisak@srp.ac.th
6
0901
นางลมัย สังขนิตย์
ฝ่ายสนับสนุน
lamai@srp.ac.th
7
0902
นางอรอรุณ มีเพียร
ฝ่ายสนับสนุน
onaroon@srp.ac.th
8
0903
นางสาวอัมพร นิสัยจริยคุณ
ฝ่ายสนับสนุน
amporn@srp.ac.th
9
0905
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
ฝ่ายสนับสนุน
nuntka@srp.ac.th
10
0908
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
ฝ่ายสนับสนุน
patapon@srp.ac.th
11
0909
นางมยุรี แสงสุวรรณ
ฝ่ายสนับสนุน
mayuree@srp.ac.th
12
0914
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
ฝ่ายสนับสนุน
thippayarat@srp.ac.th
13
0915
นางนุสรา ช่างคิด
ฝ่ายสนับสนุน
nusara@srp.ac.th
14
0916
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
ฝ่ายสนับสนุน
kamolpan@srp.ac.th
15
0917
นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ
ฝ่ายสนับสนุน
sasitorn@srp.ac.th
16
0918
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ฝ่ายสนับสนุน
khwanta@srp.ac.th
17
0919
นายธนากรณ์ ยีสมัน
ฝ่ายสนับสนุน
thanakorn@srp.ac.th
18
0301
นางเกสร ช่วยนุกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
kesorn@srp.ac.th
19
0303
นางถนอม ชูเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
pamcho1@srp.ac.th
20
0304
นางสุรัสวดี นิลกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
suratsawadee@srp.ac.th
21
0307
นางปราณี บุญศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
pranee@srp.ac.th
22
0314
นางศรีสุดา พยัคฆา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
srisuda@srp.ac.th
23
0320
นางสลับศรี เจริญเวช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
salubsri@srp.ac.th
24
0321
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
atiroch@srp.ac.th
25
0322
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
warangkhana@srp.ac.th
26
0323
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
salinla@srp.ac.th
27
0324
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
apinun@srp.ac.th
28
0325
นายกิตติพงษ์ อ่อนคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
kittipong@srp.ac.th
29
0326
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
montira@srp.ac.th
30
0327
นางชมัยพร จันทศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
chamaiporn@srp.ac.th
31
0328
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
dhawatana@srp.ac.th
32
0329
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
patcharakarn@srp.ac.th
33
0330
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
onsongatit@srp.ac.th
34
0331
นางธิยา ภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
tiya@srp.ac.th
35
0333
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
rawiwan@srp.ac.th
36
0335
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
natedaw@srp.ac.th
37
0337
นายสะอารอนิง ดาโอะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
saaroning@srp.ac.th
38
0338
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
pathamawadi@srp.ac.th
39
0339
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
supawan@srp.ac.th
40
0340
นายธนกฤต แก้วทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
tanakrit@srp.ac.th
41
0341
นางสาวปานตา สุระกำแหง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
panta@srp.ac.th
42
0342
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
natthikan@srp.ac.th
43
0343
นายธีรเดช สกุลอ่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
teeradath@srp.ac.th
44
0344
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
thaweewat@srp.ac.th
45
0345
นายอัยยุบ หลีเส็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
aiyub@srp.ac.th
46
0346
นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
onnicha@srp.ac.th
47
0347
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
48
0348
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
49
0349
นางธนิดา บางรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
50
0350
นายสายชล สุขศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
51
0351
นางนิธิมา จันทรโชตะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
52
0352
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
53
0353
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
54
0804
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
teeranart@srp.ac.th
55
0805
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
thitirat@srp.ac.th
56
0806
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jutarat@srp.ac.th
57
0809
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
benjamart@srp.ac.th
58
0811
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jirapong@srp.ac.th
59
0814
นายสมบัติ ระมัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sombat@srp.ac.th
60
0822
นางสุภลักษณ์ วรรณนุช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
supaluck@srp.ac.th
61
0825
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
thanisorn@srp.ac.th
62
0826
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jkwanjai@srp.ac.th
63
0827
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sudarak@srp.ac.th
64
0828
นางกันยพร ณ อุบล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
kanyaporn@srp.ac.th
65
0829
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
suchittra@srp.ac.th
66
0830
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
massalin@srp.ac.th
67
0831
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sudaratsiri@srp.ac.th
68
0832
นางสุธิดา สาระเทพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sutida@srp.ac.th
69
0833
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
khwanchit@srp.ac.th
70
0835
นางสาวศศิ แก้วไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sasi@srp.ac.th
71
0838
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
hataitip@srp.ac.th
72
0839
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bussara@srp.ac.th
73
0840
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
wanatpong@srp.ac.th
74
0841
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sulaikho@srp.ac.th
75
0201
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
kittisin@srp.ac.th
76
0206
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
amporns@srp.ac.th
77
0208
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
prayong@srp.ac.th
78
0217
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
janjira@srp.ac.th
79
0218
นางวนิดา คงอุดหนุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
wanida@srp.ac.th
80
0219
นายวรวัต หนีละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
warawat@srp.ac.th
81
0220
นางอธิตา มีสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
athita@srp.ac.th
82
0221
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sirikanya@srp.ac.th
83
0222
นางชญาภา บุญล้ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
chayapa@srp.ac.th
84
0224
นางปิยะนาถ คามิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
piyanat@srp.ac.th
85
0225
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sunisa@srp.ac.th
86
0226
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
laongdaw@srp.ac.th
87
0227
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
navarat@srp.ac.th
88
0228
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
taweesak@srp.ac.th
89
0229
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
patchareepon@srp.ac.th
90
0230
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
munliga@srp.ac.th
91
0231
นางพิมผกา จันทร์คง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
pimpaka@srp.ac.th
92
0232
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
supaluk@srp.ac.th
93
0233
นายปิยบุตร สุขเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
piyabut@srp.ac.th
94
0234
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
annawong@srp.ac.th
95
0235
นางกาญจนา ปลอดจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
kanjana@srp.ac.th
96
0236
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
rangsinee@srp.ac.th
97
0237
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
tunvalai@srp.ac.th
98
0106
นางสุวลี ประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
suvalee@srp.ac.th
99
0111
นางอภิรักษ์ ลบถม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
apirak@srp.ac.th
100
0117
นางกนกวรรณ จันทภาโส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kanokwan@srp.ac.th
101
0118
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
katsinee@srp.ac.th
102
0119
นางสุรีย์พร ยุติธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
sureeporn@srp.ac.th
103
0120
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
chaloemwong@srp.ac.th
104
0121
นางมนพร เหมทานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
monnaporn@srp.ac.th
105
0122
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
pitinan@srp.ac.th
106
0123
นางภัทรพร ช่วยชนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
pattaraporn@srp.ac.th
107
0124
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kannika@srp.ac.th
108
0125
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
jinjutha@srp.ac.th
109
0126
นายมนตรี แก้วโสภาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
montree@srp.ac.th
110
0127
นางคนองนิจ มากขุนทด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kanongnit@srp.ac.th
111
0128
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
amornrat@srp.ac.th
112
0404
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
thidaporn@srp.ac.th
113
0414
นางวรรณา นุ่นชูผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
wanna@srp.ac.th
114
0422
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattama@srp.ac.th
115
0425
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
chacreepat@srp.ac.th
116
0426
นางสาวชณิดาภา เวชกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
chanidapha@srp.ac.th
117
0427
นายรัฐพร ชูพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
rattaporn@srp.ac.th
118
0428
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
nipaporn@srp.ac.th
119
0430
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
alisa@srp.ac.th
120
0431
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
sunisa626@srp.ac.th
121
0432
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
wanwilai@srp.ac.th
122
0433
นายอภิชาติ อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
apichart@srp.ac.th
123
0434
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattaraporn_c@srp.ac.th
124
0435
นางสาวภัทรา คำดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattra@srp.ac.th
125
0436
นายอุดร แก้ววิรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
oudon@srp.ac.th
126
0501
นางกนกนิจ กิจคาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
kanoknis@srp.ac.th
127
0503
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
nirun@srp.ac.th
128
0507
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
tussanee@srp.ac.th
129
0508
นายกัญกฤษเขม แดนที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
patdramaa11@srp.ac.th
130
0509
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
chomsiri@srp.ac.th
131
0510
นางสาววาสนา ศรีราชยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
wasana@srp.ac.th
132
0511
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
onusa@srp.ac.th
133
0603
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
pongporn@srp.ac.th
134
0606
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ubonrat@srp.ac.th
135
0608
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
wanwimon@srp.ac.th
136
0609
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
attawit@srp.ac.th
137
0610
นายมานะ พัดเคี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
mana@srp.ac.th
138
0611
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
yupin@srp.ac.th
139
0612
นางสาวณิชกุล ปลวัชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
nichakul@srp.ac.th
140
0705
นายเชาว์ ชัยณรงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
chao@srp.ac.th
141
0709
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
pratak@srp.ac.th
142
0728
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
sfasfasf@srp.ac.th
143
0730
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
junthira@srp.ac.th
144
01
นายกัลยา แผ้วชนะ
ลูกจ้างประจำ
kanlaya@srp.ac.th
145
02
นายสุเมธ ศรีภักดี
ลูกจ้างประจำ
sumate@srp.ac.th
146
04
นายพิศูจน์ อาจสุข
ลูกจ้างประจำ
pisood@srp.ac.th
147
06
นายไพฑูรย์ ชัยแป้น
ลูกจ้างประจำ
paitoon@srp.ac.th
148
09
นางจรรยา จิญกาจันทร์
ลูกจ้างประจำ
janyaji@srp.ac.th
149
11
นางผ่องศรี ธานีวงศ์
ลูกจ้างประจำ
phongsri@srp.ac.th
150
12
นายเอนก นวลมังสอ
ลูกจ้างประจำ
anake@srp.ac.th
151
001
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว
saowanees@srp.ac.th
152
002
นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
ลูกจ้างชั่วคราว
sirikanya_tata@srp.ac.th
153
003
นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
siriluck@srp.ac.th
154
004
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
ลูกจ้างชั่วคราว
thapanat@srp.ac.th
155
007
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
aratchamol@srp.ac.th
156
008
นายบริสุทธิ์ หนูแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
borisut@srp.ac.th
157
009
นางสาวจันทรา บัวสม
ลูกจ้างชั่วคราว
juntrab@srp.ac.th
158
014
นางสโรชินี ภิรอด
ลูกจ้างชั่วคราว
sarochinee@srp.ac.th
159
017
นางกุหลาบ นิจผล
ลูกจ้างชั่วคราว
kularb@srp.ac.th
160
018
นางสันสนีย์ จอง
ลูกจ้างชั่วคราว
sansanee@srp.ac.th
161
019
นางอุดมพร เสนยิ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
udomporn@srp.ac.th
162
039
นางเรณู มานะจิตต์
ลูกจ้างชั่วคราว
renu@srp.ac.th
163
049
นายก่อกิจ โกวิทกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
koekit@srp.ac.th
164
058
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
mananya@srp.ac.th
165
059
นางนิรมล พรหมแพทย์
ลูกจ้างชั่วคราว
niramol@srp.ac.th
166
060
นายสุรชัย ยวงทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
surachai@srp.ac.th
167
064
นายสุธน ภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
suthon@srp.ac.th
168
066
นางสาวอารยา อาจสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
araya@srp.ac.th
169
074
นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
ลูกจ้างชั่วคราว
kornkanok@srp.ac.th
170
082
นางสาวภัทรสุดา ทับแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
patsuda@srp.ac.th
171
092
นางสาวศศิกานต์ สุเวช
ลูกจ้างชั่วคราว
sasikan@srp.ac.th
172
111
นายธเนษฐ ศรีภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
thanet@srp.ac.th
173
121
นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
ลูกจ้างชั่วคราว
wanpanwipa@srp.ac.th
174
126
นางสาวเสาวรส รุ่งแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
saowaroj@srp.ac.th
175
128
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว
waraporn@srp.ac.th
176
132
นางสาวอาทิตยา ถูระวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
artitya@srp.ac.th
177
138
นางกาญจนา ธิมากุล
ลูกจ้างชั่วคราว
kanjanatimakul@srp.ac.th
178
139
นางชนิดา แก้วคง
ลูกจ้างชั่วคราว
chanida@srp.ac.th
179
140
นางสาวอภัสรา นุ้ยน้อย
ลูกจ้างชั่วคราว
apusara@srp.ac.th
180
143
นายจำแลง สังข์ทวีรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
181
144
นายนรินทร์ นาวารัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
182
146
นางสาวอาธิศรา รักบำรุง
ลูกจ้างชั่วคราว
artisara@srp.ac.th
183
150
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
ลูกจ้างชั่วคราว
184
151
นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
ลูกจ้างชั่วคราว
pansa@srp.ac.th
185
152
นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
pichamon@srp.ac.th
186
153
นายภูเมศร์ ช่วยนาเขต
ลูกจ้างชั่วคราว
poohmet@srp.ac.th
187
154
นายสุธีร์ เรือนไทย
ลูกจ้างชั่วคราว
188
155
นายบุญญฤทธิ์ ใจดี
ลูกจ้างชั่วคราว
189
156
นายวัชราพงศ์ กลับวิหค
ลูกจ้างชั่วคราว
190
158
นายจรัล คัมภีร์ภัทร
ลูกจ้างชั่วคราว
191
159
นายทนง ศรีมหาวโร
ลูกจ้างชั่วคราว
192
160
นางสาวพรทิพย์ กาญจนะ
ลูกจ้างชั่วคราว
193
161
นางสาวมลิสา จันทร์สว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว
malisa@srp.ac.th
194
162
นายเดชาธร ปริปุญญพาสน์
ลูกจ้างชั่วคราว
dachatorn@srp.ac.th
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี