รายชื่อครู


เลือก
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
Email
1
1001
นางสมร เผือกเดช
ฝ่ายบริหาร
samorn@srp.ac.th
2
1007
นายไพศาล ชนีมาส
ฝ่ายบริหาร
paisaln@srp.ac.th
3
1008
นายประหยัด ไทยเสน
ฝ่ายบริหาร
prayad@srp.ac.th
4
1009
นางอรนุตร บัวหยู่
ฝ่ายบริหาร
orranud@srp.ac.th
5
1010
นายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี
ฝ่ายบริหาร
pistchvisak@srp.ac.th
6
0901
นางลมัย สังขนิตย์
ฝ่ายสนับสนุน
lamai@srp.ac.th
7
0902
นางสาวอรอรุณ มีเพียร
ฝ่ายสนับสนุน
onaroon@srp.ac.th
8
0905
นางสาวนันทการ์ แสงดารา
ฝ่ายสนับสนุน
nuntka@srp.ac.th
9
0908
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล
ฝ่ายสนับสนุน
patapon@srp.ac.th
10
0909
นางมยุรี แสงสุวรรณ
ฝ่ายสนับสนุน
mayuree@srp.ac.th
11
0914
นางทิพยรัตน์ ทองสาร
ฝ่ายสนับสนุน
thippayarat@srp.ac.th
12
0915
นางนุสรา ช่างคิด
ฝ่ายสนับสนุน
nusara@srp.ac.th
13
0916
นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
ฝ่ายสนับสนุน
kamolpan@srp.ac.th
14
0918
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง
ฝ่ายสนับสนุน
khwanta@srp.ac.th
15
0919
นายธนากรณ์ ยีสมัน
ฝ่ายสนับสนุน
thanakorn@srp.ac.th
16
0920
นายสรัช พูลสมบัติ
ฝ่ายสนับสนุน
sarat@srp.ac.th
17
0301
นางเกสร ช่วยนุกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
kesorn@srp.ac.th
18
0303
นางถนอม ชูเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
pamcho1@srp.ac.th
19
0304
นางสุรัสวดี นิลกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
suratsawadee@srp.ac.th
20
0307
นางปราณี บุญศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
pranee@srp.ac.th
21
0320
นางสลับศรี เจริญเวช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
salubsri@srp.ac.th
22
0321
นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
atiroch@srp.ac.th
23
0322
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
warangkhana@srp.ac.th
24
0323
นางสาวสลิลลา ศรียาภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
salinla@srp.ac.th
25
0324
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
apinun@srp.ac.th
26
0326
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
montira@srp.ac.th
27
0327
นางชมัยพร จันทศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
chamaiporn@srp.ac.th
28
0328
นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
dhawatana@srp.ac.th
29
0329
นางสาวพัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
patcharakarn@srp.ac.th
30
0330
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
onsongatit@srp.ac.th
31
0331
นางธิยา ภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
tiya@srp.ac.th
32
0333
นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
rawiwan@srp.ac.th
33
0335
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
natedaw@srp.ac.th
34
0337
นายสะอารอนิง ดาโอะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
saaroning@srp.ac.th
35
0338
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
pathamawadi@srp.ac.th
36
0339
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
supawan@srp.ac.th
37
0340
นายธนกฤต แก้วทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
tanakrit@srp.ac.th
38
0341
นางสาวปานตา สุระกำแหง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
panta@srp.ac.th
39
0342
นางณัฐธิกานต์ ขาวมะลิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
natthikan@srp.ac.th
40
0343
นายธีรเดช สกุลอ่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
teeradath@srp.ac.th
41
0344
นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
thaweewat@srp.ac.th
42
0345
นายอัยยุบ หลีเส็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
aiyub@srp.ac.th
43
0346
นางสาวอรณิชา หงษ์เกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
onnicha@srp.ac.th
44
0347
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
kitima@srp.ac.th
45
0348
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
suraruk@srp.ac.th
46
0349
นางธนิดา บางรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
kruputhanida@srp.ac.th
47
0350
นายสายชล สุขศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
saichon@srp.ac.th
48
0351
นางนิธิมา จันทรโชตะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
nitima@srp.ac.th
49
0352
นางสาวสุพณิดา อินทจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
supanida@srp.ac.th
50
0353
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
kitayanuta@srp.ac.th
51
0354
นางปุณยนุช หาญธนานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
punyanuch@srp.ac.th
52
0355
นางสาวหฤทัย เพชรรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
haruethai@srp.ac.th
53
0804
นางสาวธีระนาถ ทีปะปาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
teeranart@srp.ac.th
54
0805
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
thitirat@srp.ac.th
55
0806
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jutarat@srp.ac.th
56
0811
นางจิระพงศ์ คงรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jirapong@srp.ac.th
57
0814
นายสมบัติ ระมัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sombat@srp.ac.th
58
0822
นางสุภลักษณ์ วรรณนุช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
supaluck@srp.ac.th
59
0825
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
thanisorn@srp.ac.th
60
0826
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
jkwanjai@srp.ac.th
61
0827
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sudarak@srp.ac.th
62
0828
นางกันยพร ณ อุบล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
kanyaporn@srp.ac.th
63
0829
นางสุจิตตรา คงจร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
suchittra@srp.ac.th
64
0830
นางมัสลิน มรรคสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
massalin@srp.ac.th
65
0831
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sudaratsiri@srp.ac.th
66
0832
นางสุธิดา สาระเทพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sutida@srp.ac.th
67
0833
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
khwanchit@srp.ac.th
68
0835
นางสาวศศิ แก้วไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sasi@srp.ac.th
69
0838
นางหทัยทิพย์ ชูทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
hataitip@srp.ac.th
70
0839
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bussara@srp.ac.th
71
0840
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
wanatpong@srp.ac.th
72
0841
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
sulaikho@srp.ac.th
73
0842
นายวีรยศ เอกรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
weerayot@srp.ac.th
74
0201
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
kittisin@srp.ac.th
75
0206
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
amporns@srp.ac.th
76
0208
นางประยงค์ สัจจพงศ์พันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
prayong@srp.ac.th
77
0217
นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
janjira@srp.ac.th
78
0218
นางวนิดา คงอุดหนุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
wanida@srp.ac.th
79
0219
นายวรวัต หนีละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
warawat@srp.ac.th
80
0220
นางอธิตา มีสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
athita@srp.ac.th
81
0221
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sirikanya@srp.ac.th
82
0222
นางชญาภา บุญล้ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
chayapa@srp.ac.th
83
0224
นางปิยะนาถ คามิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
piyanat@srp.ac.th
84
0225
นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
sunisa@srp.ac.th
85
0226
นางละอองดาว เกลี้ยงเกลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
laongdaw@srp.ac.th
86
0227
นางสาวนวรัตน์ โอบอ้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
navarat@srp.ac.th
87
0228
นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
taweesak@srp.ac.th
88
0229
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
patchareepon@srp.ac.th
89
0231
นางพิมผกา จันทร์คง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
pimpaka@srp.ac.th
90
0232
นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
supaluk@srp.ac.th
91
0233
นายปิยบุตร สุขเอียด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
piyabut@srp.ac.th
92
0234
นางสาวอันนา วงศ์พัฒนกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
annawong@srp.ac.th
93
0235
นางกาญจนา ปลอดจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
kanjana@srp.ac.th
94
0236
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
rangsinee@srp.ac.th
95
0237
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
tunvalai@srp.ac.th
96
0106
นางสุวลี ประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
suvalee@srp.ac.th
97
0111
นางอภิรักษ์ ลบถม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
apirak@srp.ac.th
98
0117
นางกนกวรรณ จันทภาโส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kanokwan@srp.ac.th
99
0118
นางสาวเกศิณี แก้ววัดปริง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
katsinee@srp.ac.th
100
0120
นางสาวเฉลิมวงศ์ กลับคง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
chaloemwong@srp.ac.th
101
0121
นางมนพร เหมทานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
monnaporn@srp.ac.th
102
0122
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
pitinan@srp.ac.th
103
0123
นางภัทรพร ช่วยชนะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
pattaraporn@srp.ac.th
104
0124
นางสาวกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kannika@srp.ac.th
105
0125
นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
jinjutha@srp.ac.th
106
0126
นายมนตรี แก้วโสภาค
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
montree@srp.ac.th
107
0127
นางคนองนิจ มากขุนทด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kanongnit@srp.ac.th
108
0128
นางสาวอมรรัตน์ ทองคลองไทร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
amornrat@srp.ac.th
109
0129
นายสิรภพ ใสสะอาด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
siraphop@srp.ac.th
110
0404
นางธิดาพร ประศาสน์กุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
thidaporn@srp.ac.th
111
0414
นางวรรณา นุ่นชูผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
wanna@srp.ac.th
112
0422
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattama@srp.ac.th
113
0425
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
chacreepat@srp.ac.th
114
0428
นางสาวนิภาพร แก้วพิชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
nipaporn@srp.ac.th
115
0430
นางอาลิษา ขุนพลช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
alisa@srp.ac.th
116
0431
นางสาวสุนิษา ทองเพณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
sunisa626@srp.ac.th
117
0432
นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
wanwilai@srp.ac.th
118
0433
นายอภิชาติ อุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
apichart@srp.ac.th
119
0434
นางสาวภัทรพร ช่างเหล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattaraporn_c@srp.ac.th
120
0435
นางสาวภัทรา คำดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
pattra@srp.ac.th
121
0436
นายอุดร แก้ววิรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
oudon@srp.ac.th
122
0437
นายชาตรี ชูโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
chatree@srp.ac.th
123
0438
นายพีรพัฒน์ ดำเรือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
peerapat@srp.ac.th
124
0503
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
nirun@srp.ac.th
125
0507
นางทัศนีย์ เกตุแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
tussanee@srp.ac.th
126
0508
นายกัญกฤษเขม แดนที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
patdramaa11@srp.ac.th
127
0509
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
chomsiri@srp.ac.th
128
0510
นางสาววาสนา ศรีราชยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
wasana@srp.ac.th
129
0511
นางสาวอรอุษา จันทร์พูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
onusa@srp.ac.th
130
0512
นางสาวทิพกฤษตา ฤทธิ์บุญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
thipkrista@srp.ac.th
131
0513
นางสาวนาฏจิรัตน์ เต็งมีศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
natjirat@srp.ac.th
132
0603
นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
pongporn@srp.ac.th
133
0606
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ubonrat@srp.ac.th
134
0608
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
wanwimon@srp.ac.th
135
0609
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
attawit@srp.ac.th
136
0610
นายมานะ พัดเคี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
mana@srp.ac.th
137
0611
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
yupin@srp.ac.th
138
0612
นางสาวณิชกุล ปลวัชร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
nichakul@srp.ac.th
139
0705
นายเชาว์ ชัยณรงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
chao@srp.ac.th
140
0709
นายประทักษ์ ทิพย์ชิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
pratak@srp.ac.th
141
0728
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
sfasfasf@srp.ac.th
142
0730
นางสาวจันทิรา ฤทธิจักร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
junthira@srp.ac.th
143
0731
นางสาวพรทิพย์ เกิดแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
porntipk@srp.ac.th
144
02
นายสุเมธ ศรีภักดี
ลูกจ้างประจำ
sumate@srp.ac.th
145
04
นายพิศูจน์ อาจสุข
ลูกจ้างประจำ
pisood@srp.ac.th
146
06
นายไพฑูรย์ ชัยแป้น
ลูกจ้างประจำ
paitoon@srp.ac.th
147
09
นางจรรยา จิญกาจันทร์
ลูกจ้างประจำ
janyaji@srp.ac.th
148
11
นางผ่องศรี ธานีวงศ์
ลูกจ้างประจำ
phongsri@srp.ac.th
149
12
นายเอนก นวลมังสอ
ลูกจ้างประจำ
anake@srp.ac.th
150
001
นางเสาวณีย์ จุฑากนิษฐ์
ลูกจ้างชั่วคราว
saowanees@srp.ac.th
151
002
นางสาวศิริกัญญา วัฒนเชื้อ
ลูกจ้างชั่วคราว
sirikanya_tata@srp.ac.th
152
003
นางสาวสิริลักษณ์ ไทยปาน
ลูกจ้างชั่วคราว
siriluck@srp.ac.th
153
004
นางสาวฐปนัท แก้วบ่อดาน
ลูกจ้างชั่วคราว
thapanat@srp.ac.th
154
007
นางสาวอรัชมน เจริญภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
aratchamol@srp.ac.th
155
008
นายบริสุทธิ์ หนูแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
borisut@srp.ac.th
156
009
นางสาวจันทรา บัวสม
ลูกจ้างชั่วคราว
juntrab@srp.ac.th
157
014
นางสโรชินี ภิรอด
ลูกจ้างชั่วคราว
sarochinee@srp.ac.th
158
017
นางกุหลาบ นิจผล
ลูกจ้างชั่วคราว
kularb@srp.ac.th
159
018
นางสันสนีย์ จอง
ลูกจ้างชั่วคราว
sansanee@srp.ac.th
160
019
นางอุดมพร เสนยิ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว
udomporn@srp.ac.th
161
039
นางเรณู มานะจิตต์
ลูกจ้างชั่วคราว
renu@srp.ac.th
162
049
นายก่อกิจ โกวิทกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
koekit@srp.ac.th
163
058
นางสาวมนัญญา เมฆสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
mananya@srp.ac.th
164
059
นางนิรมล พรหมแพทย์
ลูกจ้างชั่วคราว
niramol@srp.ac.th
165
060
นายสุรชัย ยวงทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
surachai@srp.ac.th
166
064
นายสุธน ภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
suthon@srp.ac.th
167
066
นางสาวอารยา อาจสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
araya@srp.ac.th
168
074
นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก
ลูกจ้างชั่วคราว
kornkanok@srp.ac.th
169
082
นางสาวภัทรสุดา ทับแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
patsuda@srp.ac.th
170
092
นางสาวศศิกานต์ สุเวช
ลูกจ้างชั่วคราว
sasikan@srp.ac.th
171
111
นายธเนษฐ ศรีภักดี
ลูกจ้างชั่วคราว
thanet@srp.ac.th
172
121
นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
ลูกจ้างชั่วคราว
wanpanwipa@srp.ac.th
173
126
นางสาวเสาวรส รุ่งแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
saowaroj@srp.ac.th
174
128
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว
waraporn@srp.ac.th
175
132
นางสาวอาทิตยา ถูระวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
artitya@srp.ac.th
176
139
นางชนิดา แก้วคง
ลูกจ้างชั่วคราว
chanida@srp.ac.th
177
143
นายจำแลง สังข์ทวีรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
178
144
นายนรินทร์ นาวารัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
179
150
นายผดุงศักดิ์ ชวนวัฒนา
ลูกจ้างชั่วคราว
180
151
นางสาวพรรษา รัตนโอภาส
ลูกจ้างชั่วคราว
pansa@srp.ac.th
181
152
นางสาวพิชามญชุ์ หอกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
pichamon@srp.ac.th
182
153
นายภูเมศร์ ช่วยนาเขต
ลูกจ้างชั่วคราว
poohmet@srp.ac.th
183
156
นายวัชราพงศ์ กลับวิหค
ลูกจ้างชั่วคราว
184
158
นายจรัล คัมภีร์ภัทร
ลูกจ้างชั่วคราว
charan@srp.ac.th
185
159
นายทนง ศรีมหาวโร
ลูกจ้างชั่วคราว
tanong@srp.ac.th
186
160
นางสาวพรทิพย์ กาญจนะ
ลูกจ้างชั่วคราว
porntip@srp.ac.th
187
161
นางสาวมลิสา จันทร์สว่าง
ลูกจ้างชั่วคราว
malisa@srp.ac.th
188
162
นายเดชาธร ปริปุญญพาสน์
ลูกจ้างชั่วคราว
dachatorn@srp.ac.th
189
165
นายกัลยา แผ้วชนะ
ลูกจ้างชั่วคราว
190
166
นางสาวจีราวรรณ นามสนธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
191
167
นางสาวเสาวภา รุ่งเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว
192
168
นายสิริพงษ์ แสงเดช
ลูกจ้างชั่วคราว
siripong@srp.ac.th
193
169
นางสาวมณีกาญจน์ เสรีสุววรณกิจ
ลูกจ้างชั่วคราว
maneegan@srp.ac.th
194
170
นายจักรพงษ์ สรการ
ลูกจ้างชั่วคราว
195
173
นางสาวสุธิดา ราชรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
rascharak@srp.ac.th@srp.ac.th
196
174
นางสาวพรรณธิภา ศฤงคาร
ลูกจ้างชั่วคราว
phantipa@srp.ac.th
197
178
นายกิตติศักดิ์ วงศ์ฤทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
198
180
นางสาวจินตนาท มากชิต
ลูกจ้างชั่วคราว
jinthanath@srp.ac.th
199
181
นางสาววิไลลักษณ์ อินทวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
vilailuk@srp.ac.th
200
182
นางสาวหฤทัย แสงอาวุธ
ลูกจ้างชั่วคราว
haruthai@srp.ac.th
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี