สถิติการใช้สื่อการสอน

ระบุวันที่ ถึงวันที่  

กลุ่มสาระ
ผลิตเอง
คิดเป็นร้อยละ
จัดหามา
คิดเป็นร้อยละ
รวม
1
100.00
0
0.00
1
14
50.00
14
50.00
28
179
77.83
51
22.17
230
117
63.59
67
36.41
184
138
79.77
35
20.23
173
104
88.89
13
11.11
117
123
74.10
43
25.90
166
38
82.61
8
17.39
46
26
43.33
34
56.67
60
87
82.08
19
17.92
106
0
0.00
0
0.00
0
65
75.58
21
24.42
86
รวม
892
74.52
305
25.48
1,197
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี