สถิติการใช้สื่อการสอน

ระบุวันที่ ถึงวันที่  

กลุ่มสาระ
ผลิตเอง
คิดเป็นร้อยละ
จัดหามา
คิดเป็นร้อยละ
รวม
1
100.00
0
0.00
1
10
50.00
10
50.00
20
145
81.92
32
18.08
177
89
64.96
48
35.04
137
107
82.31
23
17.69
130
89
89.90
10
10.10
99
111
79.29
29
20.71
140
29
87.88
4
12.12
33
24
53.33
21
46.67
45
74
87.06
11
12.94
85
0
0.00
0
0.00
0
56
80.00
14
20.00
70
รวม
735
78.44
202
21.56
937
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี