รายงานผลงานตามกลุ่มสาระ

ประเภทรางวัล
 ครู
 นักเรียน
 โรงเรียน
เลือกปีการศึกษา
กลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2564
จำนวน 1 รายการ

 
ผลงานดีเด่น
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
วันที่รับ
รายชื่อ
ลำดับ
ชื่อรางวัล
ประเภท
ระดับ
วันที่รับ
รายชื่อ
1.
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับ ดีเยี่ยม
ครู
เขตพื้นที่
23 ส.ค. 64
1. นางธนิดา บางรักษ์