รายงานสรุปผลงานโรงเรียน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

รางวัลดีเด่น
ระดับรางวัล
ผลงานโรงเรียน
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
รวม
นานาชาติ
-
-
-
ประเทศ
-
2
-
2
ภาค
-
-
-
เขตพื้นที่
1
1
-
2
จังหวัด
-
-
-
โรงเรียน
-
-
-
รวม
1
3
4