รายงานสรุปผลงานโรงเรียน

เลือกปีการศึกษา


ปีการศึกษา 2562

ระดับรางวัล
ผลงานโรงเรียน
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
รวม
-
-
2
2
3
7
9
19
1
2
22
25
3
18
9
30
2
-
20
22
-
1
-
1
รวม
9
28
62
99