รายงานสรุปผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

รางวัลดีเด่น
ระดับชั้นม./ระดับรางวัล
นานาชาติ
ประเทศ
ภาค
เขตพื้นที่
จังหวัด
โรงเรียน
รวม
1
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
รวม