รายงานสรุปผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้
นานาชาติ
ประเทศ
ภาค
เขตพื้นที่
จังหวัด
โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสนับสนุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รวม
0
4
0
1
0
0