รายงานสรุปผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
นานาชาติ
ประเทศ
ภาค
เขตพื้นที่
จังหวัด
โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร 14 12 52 14 2
ฝ่ายสนับสนุน 15 5 5 3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 17 27 25 2 1 78
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 9 70 79 17 30
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11 12 47 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 5 30 63 17
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12 3 16 23 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 17 21 76 35 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 4 57 95 25 63 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 29 39 141 9 46
รวม
23
196
287
473
232
183