รายงานผลงานตามกลุ่มสาระ

ประเภทรางวัล
ครู
นักเรียน
โรงเรียน
เลือกปีการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ปีการศึกษา 2564
จำนวนทั้งหมด 2 รายการลำดับ
ชื่อรางวัล
รายชื่อ
ระดับ
วันที่รับ
1
ประเทศ
2 ก.ค. 64
2
ประเทศ
25 พ.ค. 64
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี