รายงานผลงานตามกลุ่มสาระ

ประเภทรางวัล
ครู
นักเรียน
โรงเรียน
เลือกปีการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2564
จำนวนทั้งหมด 1 รายการลำดับ
ชื่อรางวัล
รายชื่อ
ระดับ
วันที่รับ
1
เขตพื้นที่
23 ส.ค. 64
Copyright © 2017 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี