รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางสาวนาถยา ศิริทอง
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมช่วงชั้นที่ 4 ประเภท สิ่งประดิษฐ์
ภาค
18 ส.ค. 61
2
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองอการแข่งขันควบคุมไมโทรคอนโทเลอร์ Aduino
ภาค
17 ส.ค. 61