รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี่ยม
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การเเข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา( Youth Counselor:YC )ระดับชั้น ม.1-ม.3
เขตพื้นที่
12 ต.ค. 61