รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางสาวจิระวัฒน์ ขวัญใจ
ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค 6
ภาค
19 ส.ค. 59
2
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยะภาษาอังกฤษ Multi Skill Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2559
เขตพื้นที่
25 มิ.ย. 59