รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางปิยะนุช วงศ์เทิดธรรม
ปีการศึกษา 2557

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Improm
ภาค
12 ธ.ค. 57
2
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกษ Impromptu Speech ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 58