รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
ปีการศึกษา 2558

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีน
ภาค
9 ม.ค. 59
2
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันพิมพ์ตัวอักษรภาษาจีน
ภาค
29 พ.ย. 58