รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ประเทศ
11 ก.พ. 61
2
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ประเทศ
11 ก.พ. 61
3
เป็นที่ปรึกษานักเรียน ได้ผ่านเข้ารอบ 30 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ?Design Thinking and Creative Storytelling? recognition of Successful completion of New Zealand Build Your Future Workshop
ประเทศ
21 ม.ค. 61
4
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ภาค
21 ธ.ค. 60
5
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ภาค
21 ธ.ค. 60
6
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ม.4-6
ภาค
5 ก.ย. 60
7
ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อวีดิทัศน์ประกอบเพลง คำพ่อสอน
ภาค
9 ก.พ. 60
8
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60
9
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60
10
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข้งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60
11
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Application ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60
12
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60
13
ครูผู้สอนนักเรียน ด้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60
14
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60
15
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการคัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัถตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 59
16
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
จังหวัด
8 ก.ย. 60
17
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
จังหวัด
8 ก.ย. 60
18
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 (ห้อง 523) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดนิทรรศการและความสะอาดห้องเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
โรงเรียน
3 ก.ค. 60