รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม Web Application ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66
ประเทศ
29 ม.ค. 60
2
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหร๊ยญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
ประเทศ
29 ม.ค. 60
3
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ในผลงานเรื่อง We Love Our World ในรายการกบนอกกะลา ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 8
ประเทศ
5 ธ.ค. 59
4
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหร๊ยญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
ประเทศ
29 ม.ค. 59
5
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม Web Application ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ภาค
21 ธ.ค. 59
6
ครผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรภาคใต้ ครั้งที่ 66
ภาค
21 ธ.ค. 59
7
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหร๊ยญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
ภาค
21 ธ.ค. 59
8
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 59
9
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
เขตพื้นที่
10 พ.ย. 59
10
รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 59
11
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 59
12
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 59
13
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 59
14
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 59
15
รางวัลระับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบ อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 59
16
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 59
17
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 59