รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางสาวอารยา อาจสุข
ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ภาค
21 ธ.ค. 59
2
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 59