รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นายสุธน ภักดี
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ประเทศ
11 ก.พ. 61
2
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ภาค
21 ธ.ค. 60
3
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60
4
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Application ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60
5
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
จังหวัด
8 ก.ย. 60
6
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (ห้อง 335) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดนิทรรศการและความสะอาดห้องเรียน ประจำเดือนกรกฏาคม 2560
โรงเรียน
21 ส.ค. 60
7
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (ห้อง 335) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดจัดนิทรรศการและความสะอาดห้องเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
โรงเรียน
3 ก.ค. 60