รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประเทศ
13 ก.พ. 61
2
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ภาค
21 ธ.ค. 60
3
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60
4
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 (ห้อง 546) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดจัดนิทรรศการและความสะอาดห้องเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
โรงเรียน
4 ก.ค. 60