รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นายสุรชัย ยวงทอง
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
2
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61
3
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61