รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นายธีรเดช สกุลอ่อน
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
างวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมช่วงชั้นที่ 4 ประเภท สิ่งประดิษฐ์
ภาค
18 ส.ค. 61
2
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองอการแข่งขันควบคุมไมโทรคอนโทเลอร์ Aduino
ภาค
17 ส.ค. 61