รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางสาววรางคณา หวานจิตต์
ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การประกวด Science Show ม.ปลาย งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66
ภาค
21 ต.ค. 59