รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน The Winner Of Stockholm Junior Water Prize 2016
นานาชาติ
15 ม.ค. 59
2
โล่รางวัลเกียรติยศ"อวโลกิเตศวร" ครั้งที่ 2
ภาค
10 ก.พ. 60