รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
ปีการศึกษา 2556

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รับรางวัล ระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพฐ. ประจำปีพุทธศักราช 2555ระดับชาติประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ประเทศ
2 ก.ย. 57
2
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ประเทศ
1 ม.ค. 57
3
รับรางวัล ระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพฐ. ประจำปีพุทธศักราช 2555ระดับชาติประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ประเทศ
25 ก.พ. 56
4
รับรางวัล ระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพฐ. ประจำปีพุทธศักราช 2555ระดับชาติประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ประเทศ
15 ก.พ. 56
5
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ประเทศ
1 ม.ค. 56