รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครู
นางภัทรียา อินทรทอง
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ครูผู้สอน นร. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
ภาค
21 ธ.ค. 60
2
ครูผู้สอน นร.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60