รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายเอกอาทิตย์ เรืองรัศมี
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
เหรียญทอง poster presentation และ project presentation ประเภท Environmental Science
นานาชาติ
5 มี.ค. 61
2
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ภาค
21 ธ.ค. 60