รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวชีวาภร วิชัยดิษฐ
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับเขตภาค ชั้น ม. 4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ภาค
20 ธ.ค. 60
2
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับเขตพื้นที่ ชั้น ม. 4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60