รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวภิญญาภรณ์ ศรีสุข
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 60