รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรสงค์
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ภาค
21 ธ.ค. 60