รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวนันท์นภัส โสหัด
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
เขตพื้นที่
10 ต.ค. 61