รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายพรภวิษย์ แก้วสิทธิ์
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ได้ผ่านเข้ารอบ 30 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Design Thinking and Creative Storytelling? recognition of Successful completion of New Zealand Build Your Future Workshop
ประเทศ
21 ม.ค. 61