รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวณัฏฐธิดา ราชโพ๊ะ
ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลประเภททีม Silver Team Award วิชาคณิตศาสตร์ โครงงานการแข่งขัน คณิตศาตร์ และวิทยาศาสตร์ประจำปี 2016 โดย ASMO THAI
ประเทศ
3 ส.ค. 59