รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวชนกนันท์ หานศุภิชน
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
ภาค
17 ส.ค. 61