รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายทัพพ์เทพ มากบุญ
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รองชนะเลิศอันดับ2กีฬาเทควันโด
ประเทศ
29 มี.ค. 61
2
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาเทควันโด รุ่นน้ำหนัก 59-63 กก. กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
ภาค
29 ต.ค. 61