รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายไชยพัฒน์ เพชรมณี
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์เกมส์"
ประเทศ
30 ม.ค. 62
2
รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์"
ภาค
29 ต.ค. 61