รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายปวริศ ลอยใหม่
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ภาค
21 ธ.ค. 60
2
ชนะเลิศเหรัยญทอง การแข่งขันกิจกรรม ละครภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ."สุราษฎร์ธานีวิชาการ"
จังหวัด
26 ส.ค. 59