รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวฐฏิวรรณ เขียวสวัสดิ์
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัล ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ในผลงานเรื่อง We Love Our World ในรายการกบนอกกะลา ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 8
ประเทศ
5 ธ.ค. 59
2
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ม.4-6
ภาค
5 ก.ย. 60