รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายอมรเทพ ไกรวงศ์
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลระดับเหรียญทองศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3
ประเทศ
10 ก.ย. 57
2
รางวัลระดับเหรียญทองศิลป์สร้างสรรค์ ระดับม.1-3
เขตพื้นที่
2 ก.ย. 58
3
รางวัลชนะเลิศ/รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จังหวัด
2 เม.ย. 60