รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายศีลวัฒน์ ศรีสุวรรณ
ปีการศึกษา 2557

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ภาค
12 ธ.ค. 57
2
เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
เขตพื้นที่
10 ก.ย. 57