รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวอาทิตยา จิปริก
ปีการศึกษา 2562

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันละครสั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ?ศึกจ้าวยุทธภพ? ครั้งที่ 4
เขตพื้นที่
7 ก.ย. 61