รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวภัทรวดี ปานหงษ์
ปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ละครสั้นภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปี 2561
เขตพื้นที่
28 ส.ค. 61
2
เข้าร่วมอบรมโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียน ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
จังหวัด
31 พ.ค. 61
3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันละครสั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "ศึกจ้าวยุทธภพ" ครั้งที่ 4
โรงเรียน
7 ก.ย. 61
4
เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียน
7 ก.ย. 61