รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวปวีณา หะยีจิ
ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลระดับเหริญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66
ภาค
21 ธ.ค. 59
2
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
เขตพื้นที่
9 พ.ย. 59