รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายวรากร คงรักษา
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลชนะเลิศ ประเภท คู่ผสม กีฬาซอฟท์เทนนิส ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์"
ประเทศ
16 มี.ค. 60