รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นายกษิดิ์เดช สุขไกว
ปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4- ม.6
ประเทศ
10 ม.ค. 61