รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวชฎามาศ จีระพงศ์
ปีการศึกษา 2558

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตัดกระดาษจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาค
9 ม.ค. 59