รายงานผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจนักเรียน
นางสาวเกศิณี เกิดอุบล
ปีการศึกษา 2557

ลำดับ
ชื่อรางวัล
ระดับ
วันที่รับ
1
รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ประเทศ
17 ก.พ. 57
2
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ภาค
17 ก.พ. 58
3
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
ภาค
12 ธ.ค. 57
4
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
เขตพื้นที่
8 ก.ย. 57